Son Güncelleme:
08/02/2024 - 11:17

   3. AQUACOSM:Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean

Proje Hakkında

Akuatik araştırma bütünsel olması gerekirken hala denizel ve tatlısu bilimleri olarak ikiye ayrılmıştır. Bunun sebebi ise, denizel ve tatlısu araştırmalarının ayrı bütçe ve kaynaklara sahip olması ve deneysel bilimin genellikle uluslararası işbirliğine sahip olmadan tek bir yerde yapılmasıdır. Bu sorunu çözmek adına, FvB-IGB önderliğinde yürütülen AQUACOSM projesi, araştırma koordine etmek, ortak en iyi yöntemleri oluşturmak ve hem denizel hem de tatlısu alanındaki büyük ölçekli araştırma altyapılarını (mezokozmları) uluslararası ve disiplinler arası iş birliğine açmak amacıyla ilk uluslararası çağrı ile (EU H2020-INFRAIA) desteklenmiştir.

Proje Başlığı: EU H2020-INFRAIA-proje Numarası 731065 "AQUACOSM: Network of Leading European AQUAtic MesoCOSM Facilities Connecting Mountains to Oceans from the Arctic to the Mediterranean"

Proje süresi: 01/2017-12/2020

Destek: Avrupa Birliği, Araştırma ve Geliştirme Genel Başkanlığı, Bütçe 9,999,807 €

Yönetim: Dr. Jens Nejstgaard (Proje Lideri), nejstgaard@igb-berlin.de, Dr. Stella Berger (Ülkeler Arası Erişilebilirlik Lideri), berger@igb-berlin.

aquacosm

Proje Partnerleri: Aarhus University, AREFSENS Electronics Inc., Blue Lobster IT Ltd, Centro de Biodiversidade e Recursos Genéticos – Universidade de Évora, CNRS – MARine Biodiversity-Exploitation and Conservation, Ecole Normale Supérieure, Finnish Environment Institute-Marine Research Centre, Forschungsverbund Berlin e.V. – Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei, GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel, Hellenic Centre for Marine Research, Imperial College of Science Technology and Medicine, Ludwig-Maximilians-Universität, Middle East Technical University, Netherlands Institute of Ecology, Norwegian Institute for Water Research, Umeå Marine Science Center, Umweltbundesamt, Uni Research AS, University of Bergen, University of Helsinki-Tvärminne Zoological Station, WasserCluster Lunz-Biologische Station GmbH

Bir AQUACOSM partneri olarak, ODTÜ MEZOKOZM SİSTEMİ dünya çapından araştırmacılara ev sahipliği yapar ve ikim değişikliğinin tatlısu ekosistemi üzerindeki etkilerini mezokozm sistemi kullanarak araştırır. Aquacosm projesi ile ilgili daha fazla bilgi için https://www.aquacosm.eu/ linkinden proje web sitesine ulaşabilirsiniz.

AQUACOSM PROJESİ 2021 DENEYİ:

Yüksek Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve Isınmanın Mikrobiyal ve Planktonik Besin Ağı Yapısı ve Verimliliği Üzerindeki Etkilerin Belirlenmesi

Zaman ve Yer

2021 mesokozm deneyi, 05 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında ODTÜ Gölet ve ODTÜ Mesokozm Sistemi I (MMS I)'nde 31 gün boyunca gerçekleştirildi.

Amaç

Deneyin temel amacı, çözünmüş organik karbon (ÇOK) ve ısınmanın iklim değişikliği etkisi olarak sistemin tepkilerini araştırmaktır. Küresel olarak, tatlısu ekosistemleri benzersiz hızlarda ısınıyor ve aynı anda seller aracılığıyla artan ÇOK akışına (kahverengileşme) maruz kalıyor, bunun gelecekte biyoçeşitliliğin korunması ve tatlısu göllerinin ekosistem işlevinin bilinmeyen sonuçları olabilir. Su sistemlerinde, fitoplankton (ototroflar) ve bakteriler (heterotroflar) temel üreticiler olarak hareket eder, daha yüksek trofik seviyelere enerji kaynağı olarak hizmet eder ve bu nedenle üretim ve bileşimlerine bağlı olarak besin ağlarını şekillendirirler. Kahverengileşme ile artan çözünmüş organik karbon girişi,  miksotrofik alglerini destekleyebilir, çünkü bakteriler karbon ve enerji kaynağı olarak kullanabilirler ve kahverengileşmeden kaynaklanan düşük ışık koşulları tarafından uygulanan büyüme sınırlamalarını aşabilirler. Zaten mevcut besin avantajına sahip olmalarıyla birlikte, yüksek metabolik hızlar ve küçük boyutlarıyla bakteriler ve dolayısıyla mikrobiyal döngü (MD) geleneksel besin ağını domine edebilir.

Hipotez

Yüksek sıcaklık ve ÇOK seviyelerinin;

 1. karşılaştırıldığında miksotrofların avantaj saglayacağınıhipotez ediyoruz.

 2. farklı fitoplankton taksonları arasındaki rekabetçi etkileşimlerin azalacağını ve bu nedenle genel fitoplankton türlerini ve özellik zenginliklerini azaltacağını.

 3. büyük zooplankton türlerinin otlatma baskısının da farklı fitoplankton taksonları arasındaki rekabetçi etkileşimlerin sonucunu değiştirebileceğini

 4. heterotrofiküretimin artacağını ve bu durumun besin ağı verimliliğini (BAV) bakterilerin düşük besleyici kalitesine sahip olduğu düşünüldüğünde enerji transferi üzerindeki etkisini (zooplankton) etkileyeceğini öne sürüyoruz.

Deneysel Kurulum

05 Temmuz - 05 Ağustos 2021 tarihleri arasında, her biri 4 kez tekrarlanan DOC, ısınma, ısınma + DOC işlemleri ve kontrol gruplarını içeren bir tam faktöriyel tasarımlı mesokozm deneyi gerçekleştirdik. Yiyecek ağı yapısı, bakterilerden balık seviyesine kadar olan toplulukları içeriyordu.  Sel olaylarını simüle etmek için yerel kaynaklardan (Kızılağaç Yaprağı) 8 mg/L ÇOK alındı. Mesokozmların yarısı, bir otomasyon sistemi kullanılarak kontrollerin + 4C derece üzerinde ısıtıldı.

Fizikokimyasal parametrelerin yanı sıra çevresel DNA (eDNA), klorofil -a , bakteri, fitoplankton ve zooplankton gibi biyolojik parametreleri içeren 13 örnekleme yapıldı. Bakterilerin, fitoplanktonun ve zooplanktonun topluluk fonksiyonu ve topluluk kompozisyonu açısından değişimleri incelendi. Farklı toplulukların ÇOK darbesine ve ısınmaya dayanıklılığını karakterize edildi. Su kimyasal analizleri zaten tamamlandı ve gelecekte mikroskobik ve eDNA incelemeleri, plankton ve ML topluluklarının (bakteri, HNF, silis) bolluğunu, topluluk kompozisyonunu ve özellik çeşitliliğini (16 &18SrRNA) anlamak için kullanılacak. Hem mikro- hem de mesozooplankton topluluk yapısı ve biyokütle belirlenecektir. 

AQUACOSM PROJESİ 2019 DENEYİ:

Çözünmüş Organik Karbon (DOC)– Pals DOC Yükünün Sığ Göller Üzerindeki Etkisi

Zaman ve Mekan

2019 mezokozm deneyi 20 Haziran-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde (akuatik) gerçekleştirilmiştir.

Amaç

Projenin birincil amacı Aquacosm'un birleşik deneylerinin (Aquacosm JOMEX) bir parçası olarak, sığ göl ekosisteminin karasal kaynaklı ve pals şeklinde gelen çözünmüş organik karbon (DOC) yüküne verdiği tepkileri araştırmaktır. Doğu Akdeniz'de değişen yağış rejimlerinin bir sonucu olarak, kışın depolanan karlar yerini güçlü bahar yağmurlarına ve ani taşkınlara bırakmıştır. Bu Türkiye için de etkin iklim değişimi koşulları karasal ekosistemden akuatik ekosisteme organik madde taşınımını arttırmaktadır.

Hipotezler

2019 deneyinde farlı plankton komünitelerin pals DOC yüküne vermiş olduğu tepki, ekosistem stabilitesi konsepti dahilinde komünitelerin dayanıklılığı (Resistance), esnekliği (Resilience) ve iyileşmesi (Recovery) incelenerek anlaşılmaya çalışılmıştır ve şu hipotezler test edilmiştir: (1) DOC'nin dayanıklılık, esneklik ve iyileşme aşamaları sonrasında komünitelerde kompozisyon ve/veya fonksiyona dayalı değişimlere sebep olması beklenmektedir, (2) bu değişimlerin etkisi trofik ilişkiler sonucu besin ağı boyunca görülebilecektir, (3) başlangıçta fonksyonel çeşitliliği fazla olan sistemlerin DOC etkisine karşı daha hızlı iyileşme göstermesi beklenmektedir.

Deney

ODTÜ Gölet'de bulunan mesokozm sistemindeki 16 tank 4x4 deney tasarımı ile kullanılmıştır. Karasal DOC'nin etkilerini yansıtması için 2 farklı DOC kaynağı test edilmiştir; (i) Yerel Kızılağaç yapraklarından elde edilen DOC ile besin etkisi test edilirken (ii) HuminFeed (Humintech GmbH) ile karasal DOC kaynaklı ışık limitasyonu test edilmiştir. Böylece ODTÜ Mezocosm sisteminde bulunan16 mezokozmun 4'ü kontrol, 4'ü 4ppm HuminFeed, 4'ü 8ppm Yerel DOC ve 4'ü hem 4ppm HuminFeed hem de 8ppm Yerel DOC olacak şekilde ayarlanmıştır.

AQUACOSM PROJESİ 2018 DENEYİ:

MİKROPLASTİKLER-Mikroplastiklerin sığ göller üzerine etkisi

Zaman ve Mekan

2018 mezokozm deneyi 18 Haziran-06 Ağustos 2018 tarihleri arasında, ODTÜ arazisindeki deney göletinde (Gölet) bulunan ODTÜ Mezokozm Sisteminde (akuatik) gerçekleştirilmiştir.

Amaç

Deneyin birincil amacı, mikroplastiklerin (MP) sığ göl ekosistemleri üzerindeki etkisini, mezokozmların yüzey suyu, su kolonu ve sediman alanlarını günümüzde insan etkisi altındaki doğal ortamlarda gözlenen mikroplastik polimer miktarına ve karışımına maruz bırakarak araştırmaktır.

Hipotezler

2018 mezokozm çalışmasında şu hipotezler test edilmiştir: (1)Su kolonunda bulunan MPler suda yeteri kadar uzun süre kalarak zooplanktonlar tarafından yenmesi beklenmektedir ve bu durumun özellikle yüksek MP konsantrasyonlarında zooplankton biokütlesinde azalmaya sebep olacağı düşünülmektedir; (2) Sedimandaki MPlerin sedimanda yaşayan canlılar tarafından tüketilmesi beklenmektedir ve bunun sonucunda bu canlılarda gözlenebilir morfometrik etkiler ile yumurtadan çıkış zamanlarında değişimler olacağı düşünülmektedir; (3) MPlerin trofik seviyeler arası beslenme yolu ile taşınması beklenmektedir.

Deney

Gölet'de bulunan ODTÜ Mezokozm Sistemi 12 mezokozmla 3x4'lük faktöriyel tasarım ile kullanılıştır. 4 tank günümüzde doğada gözlenen MP konsantrasyonunu yansıtacak şekilde ayarlanmıştır (Düşük MP Dozu: L-MP: 0.007 g MP/m2 yüzey suyu; 2 g MP/m3 su kolonu; ve 8 g MP/m2 sediman). 4 tank gelecekte olabilecek etkileri test etmek amacı ile L-MP'den10 kat fazla MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır (Yüksek MP Dozu: H-MP). 4 tank ise kontrol amacıyla 0 MP konsantrasyonuna göre ayarlanmıştır. Literatür göz önünde bulundurularak su yüzeyi, su kolonu, sedimana farklı MP kompozisyonu eklenmiştir. Sedimana 45 % polyethylene; 20 % polystyrene; 15% poplypropylene; 10% polyamide; ve 10 % polyvinylchloride eklenmişken yüzeye 50% polyethylene; 40% poplypropylene; and 10% polystyrene eklenmiştir. Su kolonuna ise mikroplastik tüketimini takip etmek amacı ile floresan renklere sahip mikroplastikler eklenmiştir (50% yeşil polyethylene-yarıçap: 63-75 µm , 50% kırmızı polyethylene- yarıçap: 10-45 µm)

  2. Proje Başlığı: MARS- Managing Aquatic Ecosystems and Water Resources Under Multiple Stress

Proje Hakkında

MARS Su Çerçeve Direktifi ve Avrupa Su Kaynaklarını Koruma Planı gibi Avrupa politikalarını destekleyen bir araştırma projesidir. Projenin hedefi nehirleri ve göllerin değerlendirmesi, bunlarla ilgili politikaların hazırlanması ve uygulanması ile alakalı çalışmalarda bulunan su yöneticilerine ulaşmaktır. Bunun yanı sıra çevresel/iklimsel koşullardan kaynaklı olarak çoğalan stres etkilerinin tatlı su sistemlerine ve bu sularda yaşayan canlılara etkisini anlamak ayrıca tüm bunların ekolojik statü ve ekosistem servisleri açısından değerlendirilmesi projenin hedefleri arasındadır.

Proje süresi: 02/2014-01/2018

Destek: Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı, kontrat no.603378, Bütçe: € 11 645 832,84

Proje Partnerleri: Proje partnerlerinin listesi MARS-partners  linkinde bulabilirsiniz. MARS projesi ile ilgili detaylı bilgiye  http://www.mars-project.eu/index.php websitesinden ulaşabilirsiniz.

Yayınlar: 2014-2018 yılları arasında farklı dergilerde toplamda 232 yayın yapılmıştır. Yazarların arasında Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun bulunduğu yayınların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

 1. Bucak, T., Trolle, D., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Özen, A., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2018). Modeling the effects of climatic and land use changes on phytoplankton and water quality of the largest Turkish freshwater lake: Lake Beyşehir. Science of the Total Environment 621, 802-816, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.11.258
 2. Özen, A., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Levi, E. E., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2018). Patterns of microbial food webs in Mediterranean shallow lakes with contrasting nutrient levels and predation pressures. Hydrobiologia 806, 13-27, https://doi.org/10.1007/s10750-017-3329-6
 3. Zingel, P., Cremona, F., Nõges, T., Cao, Y., Neif, É. M., Coppens, J., Işkın, U., Lauridsen, T. L., Davidson, T. A., Søndergaard, M., Beklioglu, M., Jeppesen, E. (2018). Effects of warming and nutrients on the microbial food web in shallow lake mesocosms. European Journal of Protistology 64, 1-12, https://doi.org/10.1016/j.ejop.2018.03.001
 4. Beklioğlu, M., Bucak, T., Coppens, J., Bezirci, G., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ., Levi, E. E., Erdoğan, Ş., Filiz, N., Özkan, K., Özen, A. (2017). Restoration of eutrophic lakes with fluctuating water levels: A 20 year monitoring study of 2 inter-connected lakes. Water 9, 127, http://dx.doi.org/10.3390/w902012
 5. Brucet, S., Arranz, I., Mehner, T., Argillier, C., Beklioğlu, M., Benejam, L., Boll, T., Holmgren, K., Lauridsen, T. L., Svenning, J.-C., Winfield I. J., Jeppesen, E. (2017). Size diversity and species diversity relationships in fish assemblages of Western Palearctic lakes. Ecography 40, 01-12, https://doi.org/10.1111/ecog.03255
 6. Brucet, S., Tavşanoğlu, Ü. N., Özen, A., Levi, E. E., Bezirci, G., Çakıroğlu, A. I., Jeppesen, E., Svenning, J.-C., Ersoy, Z., Beklioğlu, M. (2017). Size-based interactions across trophic levels in food webs of shallow Mediterranean lakes. Freshwater Biology 62, 1819–1830, https://doi.org/10.1111/fwb.12997
 7. Bucak, T., Trolle, D., Andersen, H. E., Thodsen, H., Erdogan, S., Levi, E. E., Filiz, N., Jeppesen, E., Beklioglu, M. (2017). Future water availability in the largest freshwater Mediterranean lake is at great risk as evidenced from simulations with the SWAT model. Science of the Total Environment 581-582, 413-425, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.149
 8. Tavşanoğlu, U.N, Šorf, M., Stefanidis, K., Brucet, S., Agasild, H., Boho, D., Scharfenberger, U., Beklioğlu, M., Hejzlar, J., Papastergiadou, E., Adrian, R., Angeler, D., Nõges, T., Çakıroğlu, A. I., Özen, A., Drakare, S., Søndergaard, M., Jeppesen, E. (2017). Effects of nutrient and water level changes on the composition and size structure of zooplankton communities under different climatic conditions: A Pan-European mesocosm experiment. Aquatic Ecology 51, 257-273, http://dx.doi.org/10.1007/s10452-017-9615-6
 9. Trochine, C., Brucet, S., Argillier, C., Arranz, I., Beklioğlu, M., Benejam, L., Ferreira, T., Hesthagen, T., Holmgren, K., Jeppesen, E., Kelly, F., Krause, T., Rask, M., Volta, P., Winfield, I. J., Mehner, T. (2017). Non-native Fish Occurrence and Biomass in 1943 Western Palearctic Lakes and Reservoirs and their Abiotic and Biotic Correlates. Ecosystems 21, 395-409, https://doi.org/10.1007/s10021-017-0156-6
 10. Boll, T., Levi, E. E., Bezirci, G., Özuluğ, M., Tavsanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. I., Özcan, S., Brucet, S., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Fish assemblage and diversity in lakes of western and central Turkey - role of geo-climatic and environmental gradients, Hydrobiologia 771, 31-44, http:/www.dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2608-3"
 11. Bucak T., Beklioglu M., Cakiroglu A.I., Erdogan S., Levi E. (2016). Metadata of the Lake Beysehir and Its Catchment, Turkey. Freshwater Metadata Journal 11, 1-8, https://doi.org/10.15504/fmj.2016.11
 12. Çakiroğlu, A.I., Levi, E. E., Tavşanoğlu, N., Bezirci,G., Erdoğan, Ş., Filiz, N., Andersen, T. J., Davidson, T. A., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Inferring past environmental change of three Turkish shallow lakes from community changes of sub-fossil cladocera. Hydrobiologia 778, 295-312, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2581-x
 13. Coppens J., Hejzlar, J., Šorf, M., Jeppesen, E., Papastergiadou, E., Stefanidis, K., Erdoğan, Ş., Scharfenberger, U., Mahdy, A., Nõges, P., Tuvikene, A., Baho, D. L., Trigalj, C., Olsen, S., Beklioğlu, M. (2016). The influence of nutrient loading, climate and water depth on nitrogen and phosphorus loss in shallow lakes: a pan-European mesocosm experiment. Hydrobiologia 778, 10-32, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2505-9
 14. Coppens J., Özen, A., Çakıroğlu, I., Tavşanoğlu, Ü. N., Yozgatlıgil, C., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Impact of alternating wet and dry periods on long-term seasonal phosphorus and nitrogen budgets of two shallow Mediterranean lakes. Science of the Total Environment 563–564, 456–467, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.04.028
 15. Jovanovic, B., Bezirci, G., Cagan, A. S., Coppens, J., Levi, E. E., Oluz, Z., Tuncel, E., Duran, H., Beklioglu, M. (2016). Food web effects of titanium dioxide nanoparticles in an outdoor freshwater mesocosm experiment. Nanotoxicology 10(7), 902-912, http://dx.doi.org/10.3109/17435390.2016.1140242
 16. Levi, E. E., Bezirci, G., Çakıroğlu, A. İ., Turner, S., Bennion, H., Kernan, M., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2016). Multi-proxy palaeoecological responses to water-level fluctuations in three shallow Turkish lakes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 449, 553-566, http://dx.doi.org/10.1016/j.palaeo.2016.02.052
 17. Havens, K. E., Pinto-Coelho, R. M., Beklioğlu, M., Christoffersen, K. S., Jeppsen, E., Lauridsen, T. L., Mazumder A., Méthot, G., Pinel Alloul, B., Tavşanoğlu, Ü. N., Erdoğan, Ş., Vijverberg, J. (2015). Temperature effects on body size of feshwater crustacean zooplanktion from Greenland to the tropics. Hydrobiologia 743, 27-35, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2000-8
 18. Hering, D., Carvalho, L., Argillier, C., Beklioglu, M., Borja, A., Cardoso, A. C., Duel, H., Ferreira, T., Globevnik, L., Hanganu, J., Hellsten, S., Jeppesen, E., Kodeš, V., Lyche Solheim, A., Nõges, T., Ormerod, S., Panagopoulos, Y., Schmutz, S. Venohr, M., Birk, S. (2015). Managing aquatic ecosystems and water resources under multiple stress - an introduction to the MARS project. Science of the Total Environment 503-504, 10-21, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.106
 19. Jeppesen, E., Brucet, S., Naselli-Flores, L., Papastergiadou, E., Stefanidis, K., Nõges, T., Nõges, P., Attayde, J. L., Zohary, T., Coppens, J., Bucak, T., Fernandes Menezes, R., Sousa Freitas, F. R., Kernan, M., Søndergaard, M., Beklioğlu, M. (2015). Ecological impacts of global warming and water abstraction on lakes and reservoirs due to changes in water level and related changes in salinity. Hydrobiologia 750, 201-227, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-2169-x
 20. Olsen, S., Jeppesen, E., Moss, B., Ozkan, K., Beklioglu, M., Feuchtmayr, H., González Sagrario, M., Li, W., Larsen, S. E., Søndergaard, M. (2015). Factors influencing nitrogen processing in lakes: An experimental approach. Freshwater Biology 60, 642-662, http://dx.doi.org/10.1111/fwb.12511
 21. Tavşanoğlu, Ü. N., Brucet, S., Levi E. E., Bucak, T., Bezirci, G., Özen, A., Johansson, L. S., Jeppesen, E., Beklioğlu, M. (2015). Size-based diel migration of zooplankton in Mediterranean shallow lakes assessed from in situ experiments with artificial plants. Hydrobiologia 753(1), 47-59, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-015-2192-6
 22. Çakıroğlu, A.I., Tavşanoğlu, Ü. N., Davidson,T. A., Levi, E. E., Bucak, T., Özen, A., Akyıldız, G. K., Jeppesen, E., Beklioğlu, M.(2014). Relatedness between contemporary and surface sediment subfossil cladocera assemblages in Turkish shallow lakes. Paleolim 52, 367-383, http://dx.doi.org/10.1007/s10933-014-9799-x
 23. Özen, A., Bucak, T., Tavşanoğlu, Ü. N., Çakıroğlu, A. İ, Levi, E. E., Coppens, J., Jeppsen, E., Beklioğlu, M. (2014). Water level and fish-mediated cascading effects on the microbial community in eutrophic warm shallow lakes: A mesocosm experiment. Hydrobiologia 740, 25-35, http://dx.doi.org/10.1007/s10750-014-1934-1
 24. Olsen, S., Jeppesen, E., Moss, B., Özkan, K., Beklioğlu, M., Feuchtmayr, H., González Sagrario, M., Wei, L., Larsen, S., Lauridsen, T. S., Søndergaard, M. (2014). Factors influencing nitrogen processing in lakes: An experimental approach. Freshwater Biology 60, 646-662, http://dx.doi.org/10.1111/fwb.12511

 

  1. Proje Başlığı: REFRESH- Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems

Proje Hakkında

REFRESH, AB FP6 Projesi, Euro-limpacs üzerine inşa edilmiş, AB tarafından finanse edilen bir projedir. Projenin ana amacı arazi kullanımı, kirlilik artışı ve su talebindeki değişikliklere bağlı olarak tatlı su ekosistemlerinin gelecekteki durumu hakkında bilimsel bir anlayış oluşturmaktır. Tatlı su ekosistemlerinin iyi ekolojik sağlığa kavuşturulması veya AB Direktiflerinin gerektirdiği şekilde öncelikli türlerin sürdürülmesi için alınması gereken önlemlerin, gelecekteki iklim değişikliğine uyum sağlamak ve/veya iklimin etkilerini azaltmak için tasarlanması gerekmektedir. Bu amaçla REFRESH, entegre havza modelleme bilimini daha ileriye taşımayı hedeflemiştir.

Proje Süresi: 02/2010- 01/2014

Destek: Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programı, kontrat no.244121, Bütçe: € 9 895 943,67

Proje partnerleri: Proje partnerlerinin listesini REFRESH-partners linkinde bulabilirsiniz.

Proje ortağı olarak ODTÜ, "Göllerde ve rezervuarlarda su yönetimi ve iklim değişikliğinin etkileri" (WP3) görevi altında uzun süreli mezokozm deneyi gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Meryem Beklioğlu ODTÜ'de yapılan deneyin yürütücülüğünü yapmıştır. REFRESH projesi ile ilgili detaylı bilgi için http://www.refresh.ucl.ac.uk/ linkinden proje web sitesine ulaşabilirsiniz.

ODTU Limnoloji ekibi:

Yayınlar: Proje kapsamında toplamda farklı dergilerde 140 yayın yapılmıştır. Yazarların arasında Prof.Dr. Meryem Beklioğlu'nun bulunduğu yayınların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

Impacts of salinity and fish-exuded kairomone on the survival and macromolecular profile of Daphnia pulex, Bezirci, G.; Akkas, S.; Rinke, K.; Yildirim, F.; Kalaylioglu, Z.; Severcan, F.; Beklioglu, M. , Ecotoxicology, Volume 21, p.601-614, (2012) Abstract

The influence of water level on macrophyte growth and trophic interactions in eutrophic Mediterranean shallow lakes: a mesocosm experiment with and without fish, Bucak, T.; Saraoğlu, E.; Levi, E.E.; Nihan Tavşanoğlu, Ü.; İdil Çakiroğlu, A.; Jeppesen, E.; Beklioğlu, M. , Freshwater Biology, Volume 57, Number 8, p.1631–1642, (2012) Abstract

Eutrophication and Restoration of Shallow Lakes from a Cold Temperate to a Warm Mediterranean and a (Sub)Tropical Climate, Beklioglu, M.; Meerfhoff, M.; Søndergaard, M.; Jeppesen, E. , Eutrophication: causes, consequences and control, p.91-108, (2011) Abstract

Climate change impacts on lakes: an integrated ecological perspective based on a multi-faceted approach, with special focus on shallow lakes, Jeppesen, E.; Meerhoff, M.; Davidson, T.A.; Trolle, D.; SondergaarD, M.; Lauridsen, T.L.; Beklioglu, M.; Brucet, S.; Volta, P.; González-Bergonzoni, I.; others, , Journal of Limnology

Climate change effects on nitrogen loading from cultivated catchments in Europe: implications for nitrogen retention, ecological state of lakes and adaptation, Jeppesen, E.; Kronvang, B.; Olesen, J.; Audet, J.; Søndergaard, M.; Hoffmann, C.; Andersen, H.; Lauridsen, T.; Liboriussen, L.; Larsen, S.; Beklioglu, M.; Meerhoff, M.; Özen, A.; Özkan, K. , Hydrobiologia, Volume 663, p.1-21, (2011) Abstract

Similarity between contemporary vegetation and plant remains in the surface sediment in Mediterranean lakes, Levİ, E.E.; Çakıroğlu, A.İ.; Bucak, T.; Odgaard, B.V.; Davidson, T.A.; Jeppesen, E.; Beklİoğlu, M. , Freshwater Biology, Volume 59, Number 4, p.724–736, (2014) Abstract

Environmental Warming in Shallow Lakes: A Review of Potential Changes in Community Structure as Evidenced from Space-for-Time Substitution Approaches, Meerhoff, M.; Teixeira-de Mello, F.; Kruk, C.; Alonso, C.; González-Bergonzoni, I.; Pacheco, J.P.; Lacerot, G.; Arim, M.; Beklioğlu, M.; Brucet, S.; Goyenola, G.; Iglesias, C.; Mazzeo, N.; Kosten, S. , Global Change in Multispecies Systems Part 1, 2012///, Volume Volume 46, p.259 - 349, (2012) Abstract

Long-term effects of warming and nutrients on microbes and other plankton in mesocosms, Özen, A.; Šorf, M.; Trochine, C.; Liboriussen, L.; Beklioglu, M.; Søndergaard, M.; Lauridsen, T.L.; Johansson, L.S.; Jeppesen, E. , Freshwater Biology, Volume 58, Number 3, p.483–493, (2013) Abstract

Sediments, not plants, offer the preferred refuge for Daphnia against fish predation in Mediterranean shallow lakes: an experimental demonstration, Tavşanoğlu, N.; Idil Çakiroğlu, A.; Erdoğan, Ş.; Meerhoff, M.; Jeppesen, E.; Beklioglu, M. , Freshwater Biology, Volume 57, Number 4, p.795–802, (2012) Abstract