Tamamlanmış Projeler

Son Güncelleme:
24/05/2020 - 17:54

Proje Başlığı: TÜBİTAK-ÇAYDAG-114Y415 Gerçek Zamanlı Otomatik Göl İzleme Sistemi ile Göl Metabolizması ve Fitoplankton Biyokütlesinin Uç Olaylar ve Çevresel Değişkenlere Göre Değişiminin Araştırılması

Proje Hakkında: Tatlısu kaynakları, iklim değişikliği ve insan etkisi sebebi ile tehdit altındadır. Bu kaynakların korunması için geliştirilmiş yerinde örneklemeler artık yetersiz kalmaktadır. Teknoloji ile yüksek frekanslı otomatik sistemler geliştirilerek istenilen sıklıkta su kaynaklarından veriler toplanması, hem ekosistemlerin değişen çevre koşullarına verdiği tepkileri değerlendirmemizde yardımcı olmakta hem de geleceğe yönelik yapılan projeksiyonları güçlendirmektedir. Bu proje ile de Eymir Gölü'nde yüksek frekanslı otomatik izleme istasyonu (YFOİİ) kurmayı hedefledik. Bu amaç doğrultusunda üç yıl boyunca göl ekosistemi yakından incelenmiş, çevre ile olan etkileşimleri değerlendirilmiştir. Projenin bilimsel ayağının yanı sıra vatandaş bilimi ayağı eklenmiş, Eymir Gölü Elçileri Eğitim Programı (EGEEP) geliştirilmiştir. Projede elde edilen bilimsel bilgiler 5. ve 7. sınıf öğrencileri ile paylaşılmış, öğrencilerde çevre bilinci oluşturulması amaçlanmıştır. Bu proje, Türkiye'de otomatik izleme sistemlerinin yaygınlaşması, eğitimde bilimsel düşüncenin öne çıkması ve vatandaşlara çevre bilincinin aşılanması açısından çok önemli bir rol oynamaktadır.

Proje Desteği: TÜBİTAK – 398,264 TL

Proje Süresi: Ocak 2015 – Ocak 2018

Proje Yönetimi: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (PI), Prof. Dr. Fatih Evrendilek (Araştırmacı), Doç. Dr. Nusret Karakaya (Araştırmacı)

Proje Bursiyerleri: Eti Ester Levi, Duygu Tolunay, Müşerref Büşra Yağlı, Nur Filiz, Uğur Işkın

Yayınlar:

114Y415 numaralı projenin Halk Bilimi paketinin tanıtımı (Bildiri - Uluslararası Konferans - Davetli Konuşmacı)

Göl İzleme Araştırmalarında Teknoloji Harikası: Ülkemizin Tek Yüksek Çözünürlüklü Otomatik İzleme Sistemi Eymir Gölü Uygulaması (Bildiri - Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)

Göl Elçileri Eğitimi: Gölümü Tanıyorum, Seviyorum ve Koruyorum (Bildiri – Ulusal Bildiri - Sözlü Sunum)

Impact of Extreme Wind Events on Metabolism of Lake Eymir Using Real-time Automatic Lake Observation Station (Bildiri - Uluslararası Bildiri - Sözlü Sunum)

Assesing the impact of environmental variables together with a short extreme wind event on metabolism Lake Eymir using high frequency data (Bildiri - Uluslararası Konferans - Davetli Konuşmacı)

Proje Başlığı: TÜBİTAK 1002: 112Y387 Eymir Gölü için Gerçek Zamanlı Göl İzleme ve Erken Uyarı Sistemi Prototipinin Geliştirilmesi

Proje Hakkında: Proje ile gerçek zamanlı olarak suyun bazı fiziksel ve kimyasal değişkenlerini yerinde örnekleyip, analiz eden ve bu değişkenlerde oluşan değişimleri esas alarak göllerde meydana gelen uç olaylar için erken uyarı oluşturabilen bir sisteminin prototipinin oluşturulması sağlanmıştır. Bu prototip ile gölden sürekli olarak alınan su örneklerinde; sıcaklık, çözünmüş oksijen, iletkenlik ve pH değerlerinin gerçek zamanlı olarak ölçümleri yapılmış ve elde edilen verilerin internet üzerinden merkezi bir sunucuya aktarılıp burada ilgili veri tabanlarında depolanması sağlanmıştır. Ayrıca elde edilen gerçek zamanlı verilerin WEB üzerinden incelenebilmesini olası kılan bütünleşmiş bir yazılımla ve daha önceden ölçülen uzun süreli verilerle beraber değerlendirilmesiyle erken uyarı parametrelerine göre analiz sonuçlarının WEB üzerinden grafiksel olarak gösterilmesi sağlanmıştır. Sistem www.eymirlakewatch.com adresinden hizmet vermektedir.

Proje Desteği: TÜBİTAK

Proje Süresi: Mart 2013 – Eylül 2013

Proje Yönetimi: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (PI)

Proje Başlığı: TÜBİTAK 109Y181 Sığ Göllerin Ekolojik Yapısının Belirlenmesinde Mikrobik Çevrimin Rolü

Proje Hakkında: Bakteri, nanoflagellatlar ve siliatlar mikrobik çevrimi oluştururlar. Mikrobik çevrim pelajik sucul komünitelerin mikrobik bileşenleri aracılığıyla karbon ve besin tuzlarının çevrimini içerir. Bakteriler ve bakterilerle beslenen canlılar arasındaki ilişkilerde hidroloji ve ötrofikasyona bağlı oluşan değişikliklerin etkisi özellikle Akdeniz İklim Kuşağındaki göllerde tam olarak anlaşılmamıştır. Sığ göl ekosistemlerindeki önemleri ve bolluklarına rağmen, mikrobiyal komünite, birbirleriyle ilişkileri ve çevresel değişimlere verdikleri tepkiler hakkında çok az şey bilinmektedir. Çoğu çalışma ılıman ve tropikal bölgelerde yapılmıştır. Bu çalışmada, kuzeyden güneye enlemsel olarak mikrobik çevrimin farklı besin tuzu ve avlanma durumlarındaki değişimi karşılaştırmalı olarak bir araya getirilmiştir. Mikrobik çevrim üzerinde yukarıdan aşağı etkinin rolü hakkında bilinenler kısıtlıdır ve sonuçlar birbiri ile çelişkilidir. Kuzeyden güneye farklı enlemlerdeki 14 gölde, yerinde besin ağı deneyleri ile mikrobik çevrim üzerine farklı zooplankton gruplarının etkisi araştırıldı. Mevsimlerin etkisi Eymir ve Mogan Göl'lerinde yapılan düzenli örnekleme ile belirlendi. Ayrica hidrolojik değişimin neden olduğu su seviyesi değişiminin mikrobik çevrim üzerine etkisi Eymir Göl'ünde yapılan mezokozm deneyi ile belirlendi. Bu çalışmada mikrobik çevrimdeki değişimlerin göllerin trofik seviyesi, mevsimselliği, hidroloji ve zooplankton avlanma etkisine bağlı olarak nasıl değiştiği ortaya konulmaya çalışılmıştır. Klasik besin ağı ve mikrobik çevrim arasındaki ilişki de ayrıca tartışılmıştır.

Proje Desteği: TÜBİTAK

Proje Süresi: Mart 2010 – Mart 2011

Proje Yönetimi: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (PI), Arda Özen (Araştırmacı)

Proje Bursiyerleri: Tuba Bucak, Ü. Nihan Yazgan Tavşanoğlu, A. İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Ece Saraoğlu

Yayınlar:

Arda Özen, Michal Šorf, Carolina Trochine, Lone Liboriussen, Meryem Beklioglu, Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte Sander Johansson, Erik Jeppesen. 2013. Long‐term effects of warming and nutrients on microbes and other plankton in mesocosms. Freshwater Biology- 58, 3, 483- 493. https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2012.02824.x

Proje Başlığı: TÜBİTAK ÇAYDAG 104Y308 Göllerde Tuzluluk ve İnsektisit Miktarının Biyobelirteç Olan DAPHNIA Etkilerini Belirleyerek Ekosistem Durumunu Öngören Model ve İndis Tasarımı

Proje Hakkında: Bu araştırma ile Tatlısu ekosistemlerinin kilit türleri olan Daphnia türlerinin ilk defa doğal bir stres etmeni olan balık avlanma baskısıyla birlikte artan tuzluluk ve pestisit yoğunluklarında yaşama oranlarının ve yaşam döngülerinin nasıl etkilendiği derinlemesine laboratuvar deneyleriyle ve modellerle araştırılmıştır. Daphnia bireylerinde tetiklenen değişimler ise ilk defa moleküler düzeyle FTIR spektroskopi kullanılarak belirlenmiştir.

Proje Desteği: TÜBİTAK

Proje Süresi: Temmuz 2005 – Ekim 2007

Proje Yönetimi: Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (PI), Yrd. Doç. Dr. Feriha Yıldırım (Araştırmacı, son 1 sene*), Dr. Karsten Rinke (Araştırmacı), Dr. Can Ozan Tan (Araştırmacı)

Proje Bursiyerleri: Sara Banu Akkaş, Gizem Bezirci, Ülkü Nihan Yazgan Tavşanoğlu

Yayınlar:

Gizem Bezirci, Sara B. Akkas, Karsten Rinke, Feriha Yıldırım, Zeynep Kalaylıoğlu, Feride Severcan, Meryem Beklioglu. 2012. Impacts of salinity and fish-exuded kairomone on the survival and molecular profile of Daphnia pulex. Ecotoxicology, 21, 601–614. doi: 10.1007/s10646-011-0820-0

Bezirci, G., Akkas, S.B., Yıldırım, F., Beklioglu, M. Effects of salinity and Fish predation on Daphnia pulex life history traits. 5. Avrupa Tatlısu Bilimleri Sempozyumu (SEFS), 8-13 Temmuz, 2007, Palermo, İtalya. (poster)

Proje Başlığı: TÜBİTAK ÇAYDAG 105Y085 Küresel İklim Değişimlerinin Türkiye'deki Göl Ekosistemlerine Etkileri

Proje Hakkında: Türkiye'deki 12 göle ait veriler toplanarak hidro-meteorolojik parametrelerin birbirleri arasındaki ve salınım sistemleri (NAO, EAWR, EA) ile olan ilişkileri EOF (Empirical Orthogonal Function) ve CCA (Canonical Correlation Analysis) gibi metotlarla araştırılmış ve anlam düzeyi yüksek sonuçlar elde edilmiştir. Bölgedeki büyük ölçekli atmosfer sisteminin baskın bileşenleri, EOF analizi kullanılarak tanımlanmıştır. Mogan Gölü'nün biyolojik yapısı üzerindeki iklimsel etkilerin anlaşılmasına yönelik analizler yapılmıştır.

Proje Desteği: TÜBİTAK

Proje Süresi: Ekim 2005 – Ekim 2007

Proje Yönetimi: Prof. Dr. Temel Oğuz (PI), Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (Araştırmacı)

Proje Bursiyerleri: Onur Kerimoğlu

Yayınlar:

Onur Kerimoğlu, Temel Oğuz, Meryem Beklioğlu. Impact of Global Climate changes on Lake Ecosystems, Turkey, Uluslararası İklim Değişikliği ve Ortadoğu, Geçmiş, Bugün ve Gelecek Konferansı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 20-23 Kasım 2006, İstanbul, Türkiye.

Proje Başlığı: TÜBİTAK ÇAYDAG 104Y371 Sığ Göl Sulakalanlarının Suiçi ve Suüstü Bitkilerinin ve Su Berraklığının Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi ve İzlenmesi

Proje Hakkında: Sığ göl sulakalanlarının biyoçeşitliliğinin ve sürdürülebilirliğinin korunmasında mevcut durumun belirlenmesi ve izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri bu bağlamda oldukça ümit veren tekniklerdir. Bu proje kapsamında sığ göl sulakalanlarının önemli ekolojik belirteçleri olan suiçi ve suüstü bitkileri ile su berraklığının geleneksel belirleme yöntemleri yanında uzaktan algılama teknikleri ile belirlenmesi ve izlenmesi amaçlanmış ve Coğrafi Bilgi Sistemleri çerçevesinde analizi, değerlendirilmesi ve haritalanması yapılmıştır.

Proje Desteği: TÜBİTAK , ODTÜ BAP-2005-07-02-04, The Royal Netherlands Embassy in Ankara, Agricultutal section, KNIP Project

Proje Süresi: Temmuz 2005 – Ocak 2007

Proje Yönetimi: Yrd. Doç. Dr. Zuhal Akyürek (PI), Prof. Dr. Meryem Beklioğlu (Araştırmacı)

Proje Bursiyerleri: Özge Karabulut Doğan

Yayınlar:

Özge Karabulut Doğan, Zuhal Akyürek, Meryem Beklioğlu. 2009. Mapping and identification of submerged plants in a shallow lake, Turkey using Quickbird satellite data. Journal of Environmental Management: 90, 2138-2143. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2007.06.022

Özge Karabulut Doğan, Zuhal Akyürek, Meryem Beklioğlu. Mapping and Identification of Submerged Vegetation in a Shallow Lake, Turkey using Quickbird Satellite Data. Globwetland Sempozyumu, ESA-ES-IN, Frascati, 19-20 Ekim 2006, Roma, İtalya.

Özge Karabulut Doğan, Zuhal Akyürek, Meryem Beklioğlu. Detection of Changes in Aquatic Vegetation Cover in two Central Anatolian Shallow Lake Wetlands Using Remote Sensing Techniques. 10. Uluslararası Yaygın Kirlilik ve Sürdürülebilir Havza Yönetimi Konusunda İhtisas Konferansı, 18-22 Eylül, 2006 İstanbul, Türkiye.