Son Güncelleme:
03/04/2021 - 12:58

Proje Başlığı: PONDERFUL: Geleceğin Değişen İklimlere Dirençli Manzaraları için Gölcük Ekosistemleri

Proje Hakkında

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 'PONDERFUL' adlı, Vic Üniversitesi (İspanya) liderliğindeki yeni Ufuk 2020 projesini yürüten konsorsiyumun parçasıdır. Proje genel olarak, iklim değişikliğine uyum ve iklim değişikliğini azaltmada, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistem hizmetlerinin sunumunda gölcükler ve göllerin rolünün belirlenmesi ve Ekosistem hizmetlerini artırmak için bu ekosistemlerin iyileştirilme yöntemler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Proje ID: 869296

Proje Süresi: 12/2020-12/2024

Destek: H2020-EU.3.5.1. ve H2020-EU.3.5.2.

Bütçe: € 6 993 407,50

Koordinatör: FUNDACIO UNIVERSITARIA BALMES, İspanya

Proje Hedefleri

Küçük boyutları nedeniyle, gölcükler önemi uzun süredir hafife alınmaktadır. Örneğin; Su Çerçeve Direktif aslında 'tüm suları' korumayı amaçlasa da gölcükler Avrupa'da Su Çerçeve Direktifinden büyük ölçüde hariç tutulmakta, Kuzey Amerika'da ise Temiz Su Yasasının koruma sağlaması tartışmalı olmakla birlikte, diğer alanlarda, büyük ölçüde düzenleyici yasal mevzuatların dışında kalmaktadır. Bununla birlikte, son 10-15 yılda yapılan araştırmalar; gölcüklerin bollukları, heterojenlikleri, olağanüstü biyolojik çeşitlilikleri, içkin doğallıkları ve biyojeokimyasal etkileri nedeniyle, küçük boyutlarıyla tamamen orantısız olarak, gölcükler potansiyel olarak havza, peyzaj ve kıta ölçeğinde çok önemli rol oynadığını gösterilmiştir.

PONDERFUL kapsamında yapılacak araştırma, temel olarak; toplumun iklim değişikliğini hafifletmesine ve buna uyum sağlamasına, biyoçeşitliliğin korumasına ve ekosistem hizmetleri sunmasına gölcüklerin, Doğa Temelli Çözüm (NBS) olarak, yardımcı olabileceği yollara dair anlayışı artırmayı amaçlıyor. Aralık 2020'de başlayacak proje dört yıl sürecektir.

Proje beş ana bileşenden oluşmaktadır:

1. Gölcüklerin faydalarını, iyileştirilmelerinde Doğa Temelli Çözümlerin (NBS) etkin bir şekilde uygulayabilmelerini sağlamak için paydaşlarla etkileşime yönelik stratejik bir yaklaşım geliştirmek,

2. Gölcük biyoçeşitliliği ile ekosistem hizmetlerinin sunulması arasındaki ilişkiyi, kapsamlı yeni biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri veri kümelerinin oluşturulması yoluyla, daha iyi kurmak,

3. Gölcüklerin iyileştirilmesinde Doğa Temelli Çözümlerin (NBS) kullanımı için pratik senaryoları test ve optimize etmeyi sağlayan modeller oluşturmak,

4. Gölcüklerin iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmeye ve bunlara uyum sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğini uygulayıcılara ve politika yapıcılara gösteren, Avrupa çapında bir dizi gösteri sahası yaratmak,

5. Proje çıktılarının politika yapıcılar, uygulayıcılar ve diğer paydaşlar tarafından geniş çapta bilinmesini sağlamak.

Proje Partnerleri

Proje, dokuz Avrupa ülkesi ile Türkiye ve Uruguay'dan deneyimli araştırmacıları bir araya getirmiştir. Üniversitemiz, bu önemli ve yenilikçi projeyi hayata geçirmek 18 proje ortağı ile birlikte yer almaktadır. Proje ekibini oluşturan diğer kurum ve kuruluşlar ise şöyledir: University of Vic - Central University of Catalonia; IGB Leibniz-Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries; Katholieke Universiteit Leuven; Haute Ecole Specialisée de Suisse Occidentale; Universitat de Girona; Ecologic Institute, Berlin; University College London; CIIMAR - Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental; Aarhus Universitet; Uppsala Universitet; Bangor University; Technische Universitaet Muenchen; Institut Superieur d'agriculture Rhone Alpes I.S.A.R.A; Freshwater Habitats Trust; Universidad de la Republica, Uruguay; Randbee Consultants and Amphi International.

Daha fazla bilgi için: https://cordis.europa.eu/project/id/869296